Przejdź do treści

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Perrigo Poland sp. z o.o. za 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Perrigo Poland sp. z o.o. za 2022 r.

Poniżej Perrigo Poland sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prezentuje informacje wymagane przez przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz.1800 ze zm., dalej: "ustawa o CIT").

Ogólne informacje o strategii i polityce podatkowej

Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy Perrigo (dalej: „Grupa”), działającej w sektorze  farmaceutycznym.

Jako część Grupy, Spółka dostosowuje się i przestrzega ogólnych zasad i polityk Grupy. Ponadto Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i standardy kontroli dostosowane do polskich przepisów podatkowych.

Spółka uiszcza podatki zgodnie z wymogami polskiego prawa krajowego, z uwzględnieniem wszystkich właściwych przepisów podatkowych.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków w zakresie rozpoznawania, rozliczania, raportowania i płatności podatków zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego. Spółka utrzymuje otwarte i przejrzyste relacje z organami podatkowymi. W stosownych przypadkach Spółka stara się współpracować z organami podatkowymi w celu ujawnienia i rozwiązania problematycznych kwestii, ryzyk i niepewnych sytuacji podatkowych.

Za zgodność i sprawozdawczość podatkową odpowiada Prezes przy wsparciu Działu Finansowego Spółki, którym kieruje Dyrektor Finansowy, odpowiedzialnego za terminowe wypełnianie polskich obowiązków sprawozdawczych podatkowych Spółki.

Spółka wykorzystuje pomoc zewnętrznych doradców do wspierania procesów podatkowych. Wsparcie zewnętrznych doradców jest również wykorzystywane w odniesieniu do złożonych i niepewnych kwestii podatkowych, aby wspomóc pracę Spółki w zakresie przestrzegania strategii podatkowej.

Spółka zawiera transakcje lub porozumienia, które posiadają istotę zgodną z odpowiednimi przepisami, a także cel biznesowy, handlowy lub inny niepodatkowy cel. Spółka nie będzie zawierała transakcji w celu uzyskania korzyści podatkowej, które w sposób jasny i jednoznaczny są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT Spółka oświadcza:

1. W 2022 roku Spółka nie była stroną porozumienia dotyczącego monitoringu horyzontalnego, o którym mowa w rozdziale IIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2022 poz.2651 ze zm., dalej: "Ordynacja podatkowa").

 

2. W 2022 roku Spółka była zaangażowana w różne transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z nierezydentami), przy czym transakcje, których wartość przekroczyła 5% łącznej wartości księgowej aktywów dotyczyły usług związanych z podstawową działalnością operacyjną.

 

3. W 2022 roku Spółka nie prowadziła ani nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

4. W 2022 roku Spółka nie wystąpiła o żadną indywidualną interpretację podatkową, ogólną interpretację podatkową ani o wiążącą informację stawkową czy akcyzową.

 

 

5. W 2022 roku Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które podlegałyby obowiązkowi raportowania zgodnie z zapisami regulującymi kwestię raportowania schematów podatkowych.

 

6. W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw publicznych finansowanie wydane na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.